success closed Loading...

Məktəb

Məhəmməd Hadi | Məqalə sayı: 5

datetime25.04.2018 09:54 visitor

Məktəb nə demək? Xadimi-qüdsiyyəti-millət,

Məktəb nə demək? Baisi-ülviyyətü şövkət,

Məktəb nə demək? Cilvəgəhi-nuri-həqiqət,

Məktəb nə demək? Rəhbəri-irşadü səadət.

Övladi-vətən etmək üçün bizdə təali

Məktəblər açıb kəsb edəlim elmü kəmali!

***

Məktəb nə demək? Hey’əti-milliyyəyə candır.

Məktəb nə demək? Ruhü dili-mürdədilandır.

Ariflərə həmvarə bu söz virdi-zəbandır:

Əlməktəbü, əlməktəbü, ey millət, amandır.

Övladi-vətən etmək üçün bizdə təali

Məktəblər açıb kəsb edəlim elmü kəmali!

***

Məktəb nə demək? Əncüməni-əhli-səfadır,

Məktəb nə demək? Bariqeyi-flkrə səmadır.

Neyyirləri həp şə’şəəbəxşay i-dühadır,

Pərvərdey i-ağuşi olanlar üdəbadır.

Övladi-vətən etmək üçün bizdə təali

Məktəblər açıb kəsb edəlim elmü kəmali!

***

Məktəblə bulur təsfiyə ayineyi-vicdan,

Məktəblə edər kəsbi-şərəf zadeyi-insan,

Məktəblə görər tərbiyə həp gülşəni-ürfan.

Təzkar edək ixvanımıza şu sözü hər an:

Övladi-vətən etmək üçün bizdə təali

Məktəblər açıb kəsb edəlim elmü kəmali!